Gå til indhold

Uddannelse

Afdelingen deltager aktivt i bioanalytiker- og speciallægeuddannelsen samt i uddannelsen af administrativt personale. Endvidere prioriteres intern efteruddannelse af afdelingens personale højt.

 

Uddannelse af bioanalytikere

Vores fire uddannelsesansvarlige bioanalytikere tilrettelægger og varetager undervisning af bioanalytikerstuderende; dette i forbindelse med praktik- og projektophold på afdelingen, men også ude på uddannelsesinstitutionerne.  

Bioanalytikerunderviserne deltager også i undervisning og vejledning af andre sundhedsprofessionelle, erhvervspraktikanter mm.

Vi samarbejder med Professionshøjskolen Absalon og modtager studerende herfra i alle semestre med klinisk ophold. Derudover samarbejder vi med andre laboratoriemedicinske afdelinger om at opfylde studieordningens mål.

Vi ønsker at give de studerende et anerkendende og inkluderende studiemiljø med en bred vifte af undervisningsmetoder for at fremme de studerendes læring og lyst til vores fag og os.

 

Uddannelse af speciallæger

Afdelingen uddanner speciallæger i patologisk anatomi og cytologi samt deltager i uddannelse af speciallæger i retsmedicin. Den UddannelsesAnsvarlige overlæge (UAO) har ansvar for speciallægeuddannelsen på afdelingen, herunder både introduktionsforløb og hoveduddannelsesforløb ifølge gældende målbeskrivelse. Der er syv hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi i Videreuddannelsesregion Øst, hvoraf afdelingen er involveret i de fem (forløb 3, 4, 5, 6 og 7). Udover otte årsværk i hoveduddannelse er afdelingen normeret til fem årsværk i Introduktionsuddannelsen. Afdelingen er underlagt inspektorordningen.

Den formaliserede vejledning varetages af afdelingens faste vejlederteam samt Uddannelseskoordinerende Yngre Læge (UKYL), der sammen med UAO sørger for, at hver enkelt uddannelseslæge har en opdateret uddannelsesplan, som løbende justeres efter evaluering og feedback.

I uddannelsen tilknyttes den uddannelsessøgende læge et antal organspecifikke områder, hvor afdelingens speciallæger forestår undervisningen, som foregår efter mesterlæreprincippet – både hvad angår uddannelse i makro- såvel som mikroskopi. Uddannelsessøgende læger oplever derfor en tæt daglig kontakt med afdelingens speciallæger. Undervisning indenfor molekylære analyser forestås af afdelingens kliniske akademikere; både gennem en kursusrække tilpasset målbeskrivelse og ved en-til-en undervisning ved tolkning af specifikke analyser.

Der er ugentlige undervisningsseancer for uddannelsessøgende læger herunder Journal Club, samt stor opbakning til forskningsprojekter under speciallægeuddannelsen. Afdelingen støtter desuden deltagelse i kurser og arrangementer under Dansk Patologiselskab (DPAS) og Foreningen af Yngre Patologers (FYPA).

 

Uddannelse af administrativt personale

Patologiafdelingen tilbyder fokuserede studieophold for sundhedsadministrative koordinatorer (SAK-studerende) af kortere varighed. Under studieopholdet vil den studerende følge et tilrettelagt program mhp. at give den studerende indsigt i ”prøvens vej” gennem Patologiafdelingen fra modtagelse til diagnostik. Derudover vil den studerende blive introduceret til de administrative funktioner, der ligger i sekretariatet, herunder arbejdsopgaver og ansvarsområder.

Studiebesøget planlægges ved henvendelse fra de studerendes uddannelseskonsulent eller vejleder i den respektive afdeling, hvor de har praktikophold. Ved tilrettelæggelse af besøg, herunder dato og introduktion, tages højde for afdelingens øvrige drift, således at den studerende får mest muligt ud af sit ophold.