Gå til indhold

Igangværende Ph.d. projekter

Gennem forskning og udvikling får vi ny viden om blodsygdomme.

Ph.d. projekter

  • "PRO integreret i opfølgningen af patienter med Hæmatologiske kræftformer"
  • "Dansk studie af lav-dosis interferon-alfa vs. hydroxyurea i behandlingen af Ph-negative kroniske myeloproliferative neoplasier (DALIAH)"
  • Kliniske vaccinationsforsøg

 

"PRO integreret i opfølgningen af patienter med hæmatologiske kræftformer"

Tværfaglig studie, der undersøger om anvendelse af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) som klinisk redskab har en effekt på ambulante konsultationer. I studiet indgår patienter diagnosticeret med kroniske hæmatologiske kræftformer.

Patienterne besvarer spørgeskemaer (PRO) i ugen op til fremmøde i en periode på 2 år. Studiet er opdelt i to Ph.d.-forløb: En lægeledet kvantitativ statistisk undersøgelse af om anvendelse af PRO øger den understøttende behandling, patientinddragelsen samt undersøgelse, hvor der sammenlignes med en kontrolgruppe.

Det andet Ph.d.-forløb er et sygeplejeledet kvalitativt studie baseret på feltobservationer og interviews i ambulatoriet. Herved opnås værdifuld viden om anvendelse af PRO i praksis, mulige barrierer samt om PRO opleves meningsfyldt for patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.

"Helbredsrelateret livskvalitet hos patienter med kronisk myeloproliferativ cancer - et prospektivt studie"

Studiet har til formål at beskrive udviklingen i den helbredsrelaterede livskvalitet hos patienter med myeloproliferativ cancer (MPN).

Patienterne som indgår i studiet skal i en periode på mindst to år, én gang om måneden besvarer fire forskellige spørgeskemaer om deres symptomer, funktionsniveau og livskvalitet.

Oplysningerne fra spørgeskemaer vil blive sammenholdt med bl.a. blodprøvesvarer, oplysninger om øvrige sygdomme og medicin med henblik om den helbredsrelaterede livskvalitet kan relateres til fx sygdomsvarighed, sygdomsaktivitet, specifikke laboratoriemarkører eller behandling.

Viden opnået i studiet øns​kes anvendt til at forbedre den helbredsrelaterede livskvalitet hos patienter med MPN.

Ved spørgsmål kontakt:
Ph.d. studerende læge, Sarah Friis Christensen safc@regionsjaelland.dk​


"Dansk studie af lav-dosis interferon-alfa vs. hydroxyurea i behandlingen af Ph. negative kroniske myeloproliferative neoplasier (DALIAH)"

DALIAH-studiet er et investigator-initeret dansk muliticenter openlabel fase III studie.
I studiet fordeles patienter med essentiel trombocytose, polycythæmia vera samt primær myelofibrose efter tilfældighedernes princip til, at modtage koncentionel behandling med hydroxyurea eller én af to typer rekombinant pegyleret interferon-alfa (peg-rIFNa).

Studiets overordnede formål er at sammenligne effekt (både molekylært og hæmatologisk) og toksicitet mellem hydroxyurea og peg-rIFNa, men også de to pegylerede interferoner imellem.

Ved spørgsmål kontakt:
Ph.d. studerende læge, Trine Alma Knudsen trak@regionsjaelland.dk​


Kliniske vaccinationsforsøg

De kroniske myeloproliferative neoplasier karakteriseres ved, at næsten alle patienter har en gen-ændring (mutation) i enten JAK2- genet eller calreticulin (CALR)-genet. Desuden er sygdommene kendetegnet ved at have et dysfunktionelt immunsystem, og øget inflammation.

Vi har påvist, at immunceller kan genkende og dræbe kræftceller, der bærer disse mutationer. Senest har vi gennemført et ”klinisk fase 1 vaccineforsøg mod CALR-mutationen”. Vaccinerne har vist sig sikre og uden alvorlige bivirkninger. Vi er nu ved at undersøge den kliniske effekt af disse vacciner.

Vi har i 2019 startet et ” klinisk fase 1-2 vaccineforsøg mod PD-L1- og Arginase1 immunhæmmende celler”. PD-L1 og Arginase1 er immunhæmmende proteiner, der påvirker immunsystemets drab af kræftceller. Disse to proteiner er øget i de kroniske myeloproliferative neoplasier. I vores vaccineforsøg, ser vi på immunsystemets reaktion på vaccinationerne, klinisk effekt samt sikkerheds – og bivirkningsprofil af vaccinerne.

Ved spørgsmål kontakt:
Ph.d. studerende Jacob Handlos Grauslund jgra0033@regionh.dk